Obchodné právo a právo obchodných spoločností

  • zakladanie firiem ako s.r.o., a.s., v.o.s., k.s., j.s.a.
  • zmeny vo firmách a v obchodnom registri SR (zmeny konateľov, prevod obchodných podielov, zmena obchodného mena, sídla, zníženie alebo zvýšenie základného imania a pod.)
  • zlučovanie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, likvidácia a výmaz obchodných spoločností
  • vypracovanie zmlúv a posudzovanie obchodnoprávnych zmlúv
  • zastupovanie v sporoch pred súdmi a inými štátnymi orgánmi a rokovaniach
  • vymáhanie dlhov a pohľadávok z obchodnoprávnych sporov

Kontakt

Fakturačné údaje

IČO: 52 623 564

DIČ: 112 600 9852

Bankové spojenie

IBAN: SK54 1100 0000 0029 4412 9564 | SWIFT/BIC: TATRSKBX

IBAN: SK81 8330 0000 0021 0249 9243 | SWIFT/BIC: FIOZSKBA