KOMPLEXNÝ PRÁVNY SERVIS PRE PODNIKATEĽOV A OBČANOV

Dohodnite si konzultáciu

Dôvera medzi advokátom a klientom je nevyhnutná.

Vitajte, na stránke našej advokátskej kancelárie. Nájdete tu základné informácie o našej činnosti a odbornom zameraní.

Aplikačná prax v oblastiach obchodného, konkurzného, občianskeho, rodinného, exekučného, pracovného a správneho práva, vrátane skúseností pri zastupovaní klientov pred súdmi, úradmi, orgánmi štátnej správy a s protistranami.

Vážime si etické zásady, advokátsky poriadok, diskrétnosť a požiadavky klientov.

Z pohľadu rozsahu poskytovania právnych služieb sa venujeme tak sporovej, ako aj nesporovej agende, pričom právne služby sú poskytované buď jednorazovým spôsobom alebo paušálne, a to buď v rámci konkrétneho konania, vybavenia súboru právnych vecí alebo počas určitého vopred dohodnutého časového obdobia.

Spolupracujeme s expertmi a špecialistami v daných oblastiach, notármi, tlmočníkmi, prekladateľmi a inými osobami, ktorých činnosť je pre komplexné poskytovanie právnych služieb dôležitá.

Bližšie informácie o možnosti poskytnutia právnych služieb Vám poskytneme osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu a sociálnych médií.

Zobraziť všetky služby

O mne

Mgr. Vlastimil HAJDUK, advokát a správca

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončil v roku 2018 získaním titulu magister práv, keď obhájil diplomovú prácu a úspešne zložil štátne skúšky.

V roku 2019 vyhovel a úspešne zložil správcovskú skúšku v zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie a je zapísaný v zozname správcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR pod značkou S1952.

V roku 2019 úspešne vykonal odborné skúšky v sektore Kapitálový trh a Starobné dôchodkové sporenie podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

V rámci výkonu samostatnej advokácie sa zameriava na oblasť občianskeho, obchodného, konkurzného práva a rodinného práva. Aktívne vykonáva funkciu správcu konkurznej podstaty.

Od roku 2022 vykonáva advokáciu samostatne a vo svojom mene.

Kontakt

Fakturačné údaje

IČO: 52 623 564

DIČ: 112 600 9852

Bankové spojenie

IBAN: SK54 1100 0000 0029 4412 9564 | SWIFT/BIC: TATRSKBX

IBAN: SK81 8330 0000 0021 0249 9243 | SWIFT/BIC: FIOZSKBA