Konkurzné právo

  • prihlasovanie pohľadávok do konkurzov
  • príprava dokumentácie potrebnej pre podanie tzv. veriteľských návrhov na vyhlásenie konkurzu (voči dlžníkom našich klientov)
  • analýza hospodárskeho stavu spoločnosti a posudzovanie vzniku povinnosti štatutárneho orgánu podať návrh na vyhlásenie konkurzu
  • príprava dokumentácie potrebnej pre podanie tzv. dlžníckych návrhov na vyhlásenie konkurzu
  • zastupovanie v konaniach o určenie popretých pohľadávok a o vylúčenie majetku zo súpisov konkurzných podstát
  • zastupovanie fyzických osôb v oddlženiach.

Kontakt

Fakturačné údaje

IČO: 52 623 564

DIČ: 112 600 9852

Bankové spojenie

IBAN: SK54 1100 0000 0029 4412 9564 | SWIFT/BIC: TATRSKBX

IBAN: SK81 8330 0000 0021 0249 9243 | SWIFT/BIC: FIOZSKBA