Osobný Bankrot

Podmienky osobného bankrotu (oddlženie formou konkurzu / splátkového kalendára)

Osobný bankrot je výraz, ktorý sa bežne používa v hovorovej reči, avšak právny poriadok SR takýto pojem nepozná. Osobný bankrot je upravený v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“), a to najmä vo štvrtej časti ZKR nazvanej Oddlženie.

Oddlženie má podľa ZKR dve formy, a to konkurz a splátkový kalendár. Právo žiadať oddlženie, teda právo podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára má fyzická osoba len vtedy, ak sa voči nej vedie exekučné, alebo obdobné vykonávacie konanie aspoň jeden rok.

obdobné vykonávacie konanie je napríklad daňové exekučné konanie, exekúcia vymáhaná Sociálnou poisťovňou, výkon dražby a podobne. Cieľom osobného bankrotu je zbaviť sa svojich dlhov.

V rozhodnutí o vyhlásení konkurzu alebo o určení splátkového kalendára súd zároveň rozhodne o oddlžení, čiže inak povedané, že sa dlžník zbavuje dlhov.

O oddlženie môže fyzická osoba žiadať za splnenia nasledovných podmienok:

 • - Osoba musí byť fyzickou osobou, pričom sa nerozlišuje to, či ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo nepodnikateľa a rovnako je bezvýznamné, či ide majetok z podnikateľskej činnosti alebo nie. Stačí, aby išlo o fyzickú osobu.
 • - Osoba musí byť platobne neschopná. Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok.
 • - Osoba musí preukázať, že sa voči nej vedie exekučné, alebo obdobné vykonávacie konanie (daňové exekučné konanie, exekúcia vymáhaná Sociálnou poisťovňou, výkon dražby, atď.) aspoň jeden rok,
 • - Osoba musí mať poctivý zámer, teda musí mať snahu v rámci svojich možností vyriešiť svoje dlhy. Táto snaha by mala byť úprimná, pričom osoba by nemala robiť pri uspokojovaní veriteľov obštrukcie, správcovi a veriteľom by mala poskytovať potrebnú súčinnosť, vynaložiť snahu získať zamestnanie, alebo si zabezpečiť iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúknuť aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložiť snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradiť.

Na aké pohľadávky sa osobný bankrot nevzťahuje ? Tzv. oddlžením nedotknuté pohľadávky

Dlžník sa nezbavuje všetkých svojich dlhov, ako to povie „sused od vedľa“. Určité pohľadávky sú svojou povahou špecifické a osobný bankrot sa na nich nevzťahuje. Ide o oddlžením nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ZKR a to:

 • - pohľadávku veriteľa – fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz,
 • - vymáhanie peňažného trestu uloženého v trestnom konaní,
 • - pracovnoprávne nároky zamestnancov dlžníka voči dlžníkovi,
 • - pohľadávky, ktoré vznikli zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví, alebo spôsobenú úmyselným konaním,
 • - pohľadávky z výživného na dieťa,
 • - pohľadávky nepeňažného charakteru, či zabezpečené pohľadávky (napríklad dlh zabezpečený ručením, či záložným právom.
 • - pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení.


 

Kontakt

Fakturačné údaje

IČO: 52 623 564

DIČ: 112 600 9852

Bankové spojenie

IBAN: SK54 1100 0000 0029 4412 9564 | SWIFT/BIC: TATRSKBX

IBAN: SK81 8330 0000 0021 0249 9243 | SWIFT/BIC: FIOZSKBA