Právne informácie

Základné informácie pre klienta o poskytovateľovi právnych služieb v zmysle § 6 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Mgr. Vlastimil Hajduk, advokát, so sídlom Štúrova 101/5, 093 01 Vranov ad Topľou, SR IČO: 52 623 564, DIČ: 112 600 9852, zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory v Bratislave pod reg. číslom 8513 (ďalej len „Advokátska kancelária“), vykonáva advokáciu v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, na základe zápisu vykonanom Slovenskou advokátskou komorou (ďalej len „SAK“). Mgr. Vlastimil Hajduk je advokátom zapísaným do zoznamu advokátov vedenom SAK pod číslom 8513, ktorému bol akademický titul udelený na území Slovenskej republiky..

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie. Advokátska kancelária je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb, s limitom poistného plnenia 100.000 EUR. Poistenie prostredníctvom pristúpenia k hromadnej poistnej zmluve, ktorú na tento účel uzavrela SAK s poisťovňou KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441, zápis: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 79/B. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú pri poskytovaní právnych služieb podľa slovenského práva a práva EÚ a na škodové udalosti vzniknuté na území SR a na území členského štátu EÚ a o ktorých rozhodujú súdy so sídlom v SR alebo súd na území členského štátu EÚ. Advokátska kancelária je pripoistená v rovnakej poisťovni aj v súvislosti s činnosťou správcu konkurznej podstaty.

Základný popis a všeobecné podmienky poskytovania právnych služieb. Advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb (ďalej len „klient“) v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu (ďalej len „právne služby“). Advokát je povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi viazaný. O tom klienta vhodným spôsobom poučí. Advokát je povinný pri výkone advokácie postupovať s odbornou starostlivosťou, ktorou sa rozumie, že koná čestne, svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využíva všetky právne prostriedky a uplatňuje v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje za prospešné. Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb. Advokát sa v rámci svojho poverenia môže dať zastúpiť iným advokátom a pri jednotlivých úkonoch môže advokáta zastúpiť advokátsky koncipient alebo aj iný zamestnanec advokáta. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie ,ak osobitný predpis na úseku predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu neustanovuje inak; povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu. Bližšie vymedzenie právnej služby a podmienok jej poskytnutia je predmetom zmluvy uzavretej medzi advokátskou kanceláriou a klientom ako aj zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a predpismi vydanými SAK. Zmluva o poskytovaní právnych služieb sa spravuje právnym poriadkom SR a na rozhodovanie všetkých sporov, ktoré vznikli z tejto zmluvy majú právomoc súdy SR.

Odmena za poskytované právne služby. Advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok. Advokát popri nároku na odmenu má nárok aj na náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času. Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov. Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom; ak nedôjde k dohode, patrí advokátovi tarifná odmena. V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Advokátovi patrí odmena za jednotlivé úkony bez ohľadu na výsledok za predpokladu, že postupoval s odbornou starostlivosťou.

Spôsob určenia odmeny. Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny; ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „vyhláška“) upravujúce tarifnú odmenu. Zmluvná odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátskou kanceláriou a klientom ako (i) hodinová odmena (podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci), (ii) paušálna odmena (určená paušálnou sumou za vybavenie veci alebo za právne služby poskytované počas určitého obdobia), (iii) podielová odmena (určená podielom na hodnote veci, ktorá je predmetom právnej služby) a (iv) tarifná odmena, ktorá je dohodnutá inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny podľa vyhlášky.

Bližšie informácie o právnych službách a podávanie sťažností. Bližšie informácie o poskytovanej službe v Slovenskej republike možno získať a sťažnosť na výkon činnosti advokáta možno podať na adrese: Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 813 42 Bratislava.


 

Kontakt

Fakturačné údaje

IČO: 52 623 564

DIČ: 112 600 9852

Bankové spojenie

IBAN: SK54 1100 0000 0029 4412 9564 | SWIFT/BIC: TATRSKBX

IBAN: SK81 8330 0000 0021 0249 9243 | SWIFT/BIC: FIOZSKBA